_

Vlastná hypotéka... alebo Každý si zaslúži hypotéku s čo najnižším úrokom!

Na základe Vami uvedených údajov pre Vás komplexne porovnáme všetky hypotekárne banky a v zmysle Vašej bonity navrhneme čo najlepšie riešenie Vašej hypotéky. Navrhnuté riešenie bude nielen profesionálne, rýchle a efektívne, ale zároveň bude aj reálnym riešením Vašej situácie.

 
Kontaktné údaje záujemcu
 
Základné údaje o úvere

<b>Hypotéka pre mladých</b><br />Úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, charakterizovaný v Zákone o bankách ako: <ul style='list-style: disc inside; margin-left: 10px;'> <li>úver s dobou splatnosti od 4 do 30 rokov</li> <li>poskytovaný za účelom nadobudnutia, výstavby a rekonštrukcie nehnuteľnosti</li> <li>maximálne vo výške 70% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, maximálne 50.000 EUR </li> <li>s možnosťou zníženia úrokovej sadzby na obdobie maximálne 5 rokov o štátny príspevok pre mladých, v súčasnosti vo výške 2%, a príspevok banky, v súčasnosti vo výške 1%; pre fyzické osoby vo veku od 18 do 35 rokov; v prípade jednotlivcov s priemerným hrubým mesačným príjmom za predchádzajúci kalendárny rok nie vyšším ako 1,3 násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred podaním žiadosti o úver, pričom pre žiadosti o úver podané v 3. štvrťroku 2014 maximálne 1 067,30 EUR; v prípade manželov s priemerným hrubým mesačným príjmom za predchádzajúci kalendárny rok nie vyšším ako 2,6 násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred podaním žiadosti o úver, pričom pre žiadosti o úver podané v 3. štvrťroku 2014 maximálne 2 134,60 EUR</li> </ul><br /> <b>Účelová hypotéka</b><br /> Úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, poskytovaný hypotekárnymi bankami v zmysle ich základných a osobitných podmienok poskytovania úverov (nie v zmysle Zákona o bankách) ako: <ul style='list-style: disc inside; margin-left: 10px;'> <li>úver s dobou splatnosti od 1 do 30 rokov</li> <li>poskytovaný za účelom nadobudnutia, výstavby, rekonštrukcie nehnuteľnosti a za účelom splatenia úverov, poskytnutých na vyššie uvedený účel</li> <li>maximálne vo výške 100% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti</li> </ul><br /> <b>Bezúčelová hypotéka</b><br /> Úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, poskytovaný hypotekárnymi bankami v zmysle ich základných a osobitných podmienok poskytovania úverov (nie v zmysle Zákona o bankách) ako: <ul style='list-style: disc inside; margin-left: 10px;'> <li>úver s dobou splatnosti od 1 do 20 rokov</li> <li>poskytovaný bez potreby dokladovania účelu</li> <li>maximálne vo výške 80% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti</li> </ul>

Účel, na ktorý použijete finančné prostriedky z úveru a ktorý je zároveň potrebné banke vydokladovať. V prípade, že nemáte záujem dokladovať účel použitia finančných prostriedkov, uveďte „bez účelu“. Spravidla platí, že hypotéka s dokladovaním účelu má nižšiu úrokovú sadzbu, ako hypotéka bez dokladovania účelu.

Suma, o ktorú máte záujem v banke požiadať. <br /> <b>Hypotéka pre mladých</b> – uveďte minimálne 3 300 €, maximálne 70% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, maximálne 50 000 €.<br /> <b>Účelová hypotéka</b> – uveďte minimálne 3 300 €, maximálne 100% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. <br /> <b>Bezúčelová hypotéka</b> – uveďte minimálne 3 300 €, maximálne 80% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.

Minimálne 18 rokov, maximálne 64 rokov.

Doba, počas ktorej plánujete splácať úver. <br /> <b>Hypotéka pre mladých</b> – od 4 do 30 rokov.<br /> <b>Účelová hypotéka</b> – od 1 do 30 rokov.<br /> <b>Bezúčelová hypotéka</b> – od 1 do 20 rokov.<br /> V čase plánovanej splatnosti úveru nesmiete mať viac ako 65 rokov.

<b>Fixovaná</b> – výška úrokovej sadzby sa nemení počas celého obdobia (v rokoch), na ktoré je úroková sadzba fixovaná. Spravidla platí, čím dlhšia doba fixácie, tým je úroková sadzba vyššia. <br/> <b>Variabilná</b> – výška úrokovej sadzby sa mení v pravidelných intervaloch (v mesiacoch), v závislosti od typu a vývoja medzibankovej referenčnej sadzby, tzv. EURIBOR. V súčasnosti tento typ úrokovej sadzby ponúka z hypotekárnych bánk iba UniCredit Bank.

Typ nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom zabezpečenia úveru.

Predpokladaná hodnota nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom zabezpečenia úveru.

 
Základné údaje o záujemcovi
 
Údaje o príjmoch záujemcu
 
Údaje o výdavkoch záujemcu
 

Záujemca odoslaním údajov udeľuje spoločnosti Finportal, a. s., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45 469 156, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5025/B (ďalej len „Spoločnosť“) súhlas so spracovaním svojich vyššie uvedených osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto formulári v súlade s ustanovením § 11 zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z., ako súčasť predzmluvných vzťahov pre účely hodnotenia úverovej spôsobilosti klienta, ako aj pre ďalšie obchodné, reklamné a marketingové účely Spoločnosti za podmienok ochrany osobných údajov pred neoprávnenými tretími osobami podľa citovaného zákona. Týmto záujemca udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov tretej osobe, ktorú spracovaním na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov poverí Spoločnosť. Záujemca prehlasuje, že je oprávnený poskytnúť Spoločnosti na spracovanie osobné údaje tretej osoby (napr. manžel/ka, spoludlžník, ručiteľ) v rozsahu uvedenom v tomto formulári na účely vyššie uvedené. Ak záujemca poskytne Spoločnosti osobné údaje tretej osoby neoprávnene, je povinný nahradiť Spoločnosti škodu, ktorá by tým Spoločnosti vznikla.

Záujemca prehlasuje, že bol riadne a včas informovaný, že jeho osobné údaje spracúva a overuje Spoločnosť v rozsahu a na účely vyššie uvedené, ako aj o tom, že tieto údaje môžu byť sprístupnené tretím osobám v súvislosti s plnením si zákonných a zmluvných povinnosti Spoločnosti. Záujemca potvrdzuje, že si formulár prečítal a porozumel všetkým otázkam; že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a úplné; že nezamlčal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na jeho hodnotenie; že poskytol svoje osobné údaje dobrovoľne; že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby pri spracovaní osobných údajov, ako aj o ďalších právach v zmysle platnej legislatívy súvisiacej s ochranou osobných údajov.

Polia označené * sú povinné!
V prípade, že nepovinné polia nevyplníte, bude potrebné Vás kontaktovať.

Štatistika návštevnosti

383446 návštevníkov stránky
341267 porovnaní hypoték
34510 záujemcov o hypotéku

Kontaktná osoba

Ing. Adrián Luteran
_ produktový špecialista pre úvery

Odborná prax:
11 rokov a 265 dní
Reg. č. NBS: 130551
E-mail: info@najuver.sk
 
 
  Prevádzkovateľ: Finportal, a. s., Pribinova 4, 811 09  Bratislava, tel.: +421 2 5262 1265, fax: +421 2 5262 1265, e-mail: info@finportal.sk